Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Verkoop- en leveringsvoorwaarden Online veiling - Veil de Boel voor een sociaal Doel

Stichting Veads heeft zich als doel gesteld met Veil de Boel opbrengsten te generen die ten goede komen aan sociale projecten. Iedereen kan alles van waarde veilen op Veil de Boel een online-platform waarop o.a. diensten, ambachten, win acties, specials, producten, restpartijen, collectors items kunst & Kitsch, arrangementen door middel van online veilingen worden aangeboden en verkocht.

U betaald € 2,- per aanbod om iets te kunnen publiceren. Wilt u liever uw waardevolle spullen of diensten doneren? Dan betaalt u niets.stuur ons een email en wij plaatsen uw veiling.

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De gebruikers van Veil de Boel worden geacht bekend te zijn met deze voorwaarden. Op verzoek worden deze voorwaarden kosteloos toegezonden.

Artikel 1 – Algemeen.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden veilingen en of overige gesloten overeenkomsten van Veil de Boel met kopers en verkoper van veilingen.

1.2 Door deel te nemen aan onze online veiling via de website, per e-mail of op andere wijze gaat u een overeenkomst aan met Veil de Boel en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

1.3 U bent verplicht gewonnen veilingen af te nemen en te betalen als u een bod heeft uitgebracht.

1.4 Veil de Boel heeft het recht om deze verkoop- en leveringsvoorwaarden te wijzigen.

1.5 Alle goederen die gedoneerd zijn blijven eigendom van Veil de Boel tot volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.

1.6 Bij onjuist gebruik van de mogelijkheid om via onze online veiling te bieden en kopen en/of twijfel over de juistheid van de door de klant verstrekte gegevens, heeft Veil de Boel het recht de bestelling niet in behandeling te nemen, of melding te maken bij de internetprovider in geval van misbruik of fraude.

1.7 Het niet of niet meer leverbaar zijn van een veiling geeft geen recht aan de klant voor vervanging en/of een andere tegenprestatie.

1.8 Niets van deze site mag door derden gebruikt worden zonder toestemming vooraf van Veil de Boel.

Artikel 2 - Bestelling, bezorging, bezorgkosten en levering.

2.1Biedingen kunnen alleen via de internetsite worden geplaatst. Het afhalen van producten is mogelijk mits op afspraak en tonen van de factuur en ID of in een zaal veiling of aan de klant

2.2 Veil de Boel vraagt € 2,- voor publicatie per product, dit komt ten goede van Stichting Veads.

2.3 Aflevering door Veil de Boel vindt plaats door afgifte aan de vervoerder Post NL. Veil de Boel biedt uw bestelling aan en vraagt daarvoor, afhankelijk van het gewicht en de voorwaarden van Post NL, het geldende Post NL tarief als bijdrage in de verzendkosten Alle bestellingen worden op het door u opgegeven adres afgeleverd en voor uw rekening en risico vervoerd. Er wordt altijd een track en trace code overlegt.

2.4 De pakketten worden verzonden onder de vervoerscondities Post NL. Dit betekent dat eventueel verlies of beschadiging niet verder verzekerd zijn dan de voorwaarden van Post NL. Andere vervoers wensen moet u vooraf aangeven, indien mogelijk zullen wij daar rekening mee houden de extra kosten hiervan zijn voor uw rekening.

2.5 Indien u niet binnen 24 uur de bestelling bevestigd zal het product weer te koop worden aangeboden aan een ieder.

2.6 Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het in de regel maximaal 1 week voordat uw bestelling wordt verzonden.

2.7 Veil de Boel is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging tijdens de verzending.

2.8 Veil de Boel is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging tijdens de verzending.

Artikel 3 – Online Veiling.

3.1 Om te kunnen bieden moet u zich registreren. U moet een gebruikersnaam en wachtwoord  kiezen.

Dit wachtwoord en deze gebruikersnaam zijn persoonlijk en mag u niet bekend maken aan andere personen. De gebruikersnaam mag niet beledigend zijn, bedrieglijk of geselecteerd om andere gebruikers te misleiden. Het mag geen aantasting zijn van de goede zeden of inbreuk maken op de rechten van derden. Als Veil de Boel gebruik van een gebruikersnaam vaststelt, dat illegaal is of in strijd met deze voorwaarden, dan zal deze gebruikersnaam kunnen worden gewijzigd c.q. verwijderd door Veil de Boel zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker. De gebruiker is aansprakelijk voor alle activiteiten die worden verricht met behulp van de gebruikersnaam samen met het bijbehorende wachtwoord.

3.2 De gegevens die u ons verstrekt worden opgeslagen in een database. Dit gebeurt om u te kunnen bereiken tijdens of na de veiling van een product waarop u een bod uitbrengt.

Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
De gegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te brengen van activiteiten, evenementen en acties.
U kunt ten allen tijde  gegevens uit onze database laten wijzigen of laten schrappen.
Dit kan op eenvoudig verzoek via e-mail met vermelding via uw volledige registratiegegevens, gebruikersnaam en wachtwoord.
U kunt ook uw account verwijderen, dan zijn alle gegevens verwijderd.

3.3 Het bieden op een product is het aangaan van een bindend contract met Veil de Boel. U kunt uw bod niet intrekken.

3.4 U kunt voor elk product een startbod vaststellen. In dit geval als er geen biedingen zijn niet verplicht de veiling voor dit bedrag te leveren.
Elk nieuw bod moet minstens een aangegeven percentage hoger liggen dan het vorige bod.
U kunt niet lager bieden het systeem zal het bod niet aanvaarden.

3.5 Als uw bod op het verval moment het hoogste bod is, dan bent u verplicht de veiling te kopen voor de prijs die overeenkomt met uw bod, vermeerderd met eventuele vervoerskosten.
De laatste bieder wordt bepaald op basis van de bied gegevens die bekend zijn bij Veill de Boel en de beslissing van Veil de Boel ten aanzien van wie de laatste bieder is.
Let op: het kost tijd om informatie te versturen over het internet, dus als u uw bod in de laatste seconde(n) geeft, is de kans dat uw bod onze servers bereikt nihil.
Veil de Boel neemt geen verantwoordelijkheid voor deze internet vertraging of enig andere software- en/of verbindingsproblemen.

3.6 U kunt het product laten versturen met TNT maar ook zelf ophalen. Zie hiervoor het artikel “Bestelling, bezorging, bezorgkosten en levering.”

Artikel 4 – Betaling.

Na uw bevestiging per e-mail bij een reguliere bestelling of als u de hoogste beider bent ontvang u zo spoedig mogelijk een factuur met daarop het aankoopbedrag en de eventuele vervoerskosten.
De betaling verloopt via een ideal ling, waardoor het geld  op rekening van stichting voor elkaar aan de slag komt te staan. Uiterlijke betaal en uitbetaal datum is 7 dagen na veiling.
Het totaal bedrag moet worden overgemaakt op bankrekeningnummer t.n.v. Stichting Voor elkaar aan de slag NL12RABO 0124 1366 56 te 's-Hertogenbosch. Onder vermelding van uw naam en veil titel/ datum.
Het afhalen van producten is mogelijk mits op afspraak emet de koper/verkoper. 
Bij het niet betalen/ ophalen van veiling zal naar 7 dagen de veiling weer te koop worden aangeboden, aan een ieder zonder dat er enig recht ontstaat.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid van Veil de Boel is beperkt tot hierboven aangegeven voorwaarden.

Artikel 6 - Prijzen.

6.1 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Veil de Boel bevoegd aanpassingen te doen ten goede van de waarde en toevoeging tot de online veiling en de verdere voorwaarden te wijzigen.

6.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW, exclusief kosten van verpakking, verzending en optionele verzekering van de verzending.

Artikel 7 - Communicatie.

Veil de Boel is niet verantwoordelijk voor misverstanden, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestelgegevens en mededelingen door het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel.
Dit geldt voor de communicatie tussen u en Veil de Boel, of tussen Veil de Boel en andere partijen, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen u en Veil de Boel.
Dit tenzij er sprake mocht zijn van bewezen opzet en / of grove schuld of nalatigheid vanuit Veil de Boel.

Artikel 8 - Toepasselijk recht en bevoegde rechten

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Veil de Boel is gevestigd bevoegd, tenzij Veil de Boel voor de rechter van uw woon / vestigingsplaats kiest.

Artikel 9 - Privacyverklaring.

Veil de Boel vindt het belangrijk dat de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.
Veil de Boel zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw bestelling.

Artikel 10: Toepasselijkheid

  1. Deze algemene veilingvoorwaarden gelden voor iedere door Veil de Boel gehouden veiling en iedere (aan)bieding en iedere in dat kader gesloten overeenkomst. Partijen kunnen slechts schriftelijk van deze voorwaarden afwijken.
  2. Elke (aspirant)koper geeft door het deelnemen aan een veiling te kennen bekend te zijn en in te stemmen met deze algemene veilingvoorwaarden.

BIED EN VEIL MEE.U kunt veilstukken doneren, kopen, verkopen of er zelf van genieten. U Ondersteunt met u bijdrage groot of klein altijd een sociaal doel. Binnenkort hier meer over.×